Какво трябва да знаете

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Патенти се издават за изобретения от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими. Микробиологични методи и получени чрез тях продукти също могат да се патентоват.

Не се считат за изобретения открития, научни теории, идеи, математически методи; резултати от художествено творчество; планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или делова дейност; програми за компютри, както и представяне на информация. Човешкото тяло и ембриони, техните елементи и гени не подлежат на патентоване.

Патенти не се издават за изобретения, противоречащи на обществения ред и добрите нрави, в това число методи за клониране на хора и за използване на човешки ембриони; вещества, получени чрез вътрешноядрени превръщания, предназначени за военни цели; сортове растения и породи животни. Методи за лечение на хора или животни са изключени от патентоспособност.

Срокът на действие на патента е 20 г. от датата на заявяване или приоритетната дата съгласно Парижката конвенция, като за фармацевтичните патенти този срок може да бъде удължен до 25 г. чрез издаване на сертификат за допълнителна патентна закрила.

Европейските патенти се закрилят на територията на РБългария, ако бъдат надлежно валидизирани.

 

ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ

Полезните модели подлежат на регистрация, а не на патентоване. Регистрират се полезни модели, които са нови, промишлено приложими и имат изобретателска стъпка.

Не се считат за полезни модели открития, научни теории, идеи, математически методи; резултати от художествено творчество; планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или делова дейност; програми за компютри, както и представяне на информация. Човежкото тяло и ембриони, техните елементи и гени не могат да представляват полезни модели.

Не се регистрират и закрилят полезни модели, противоречащи на обществения ред и добрите нрави; вещества, получени чрез вътрешноядрени превръщания, предназначени за военни цели; сортове растения и породи животни.

Срокът на закрила на полезните модели съгласно първоначалната регистрация е 4 г. от датата на заявяване или приоритетната дата съгласно Парижката конвенция и този срок може да бъде продължаван два пъти – всеки път за по 3 години. 

 

ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Правото върху марка се придобива чрез регистрация, и принадлежи на първия заявител.

Не се регистрира марка, която не е отличителна, има описателен или заблуждаващ характер или противоречи на обществения ред и добрите нрави. Не се регистрира и марка, която е идентична или сходна на предходна регистрация или на общоизвестна марка.

Марка може да бъде призната за общоизвестна или ползваща се с известност в специално производство пред Патентното ведомство или чрез установителен иск пред съда.

Срокът на действие на регистрацията е 10 г. от датата на заявяване или приоритетната дата съгласно Парижката конвенция и този срок може да бъде подновяван неограничено.

Регистрацията на марката може да бъде отменена, ако не е била използвана в срок от 5 години или заличена, ако е била регистрирана недобросъвестно.

Европейската марка – марка на Общността има редица предимства, тъй като се ползва със закрила във всички страни-членки на ЕС.

 

ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

Промишленият дизайн се закриля, ако е нов и оригинален. Правото върху дизайн се придобива чрез регистрация и принадлежи на първия заявител, доколкото не е установено преждеползване на дизайна от друго лице.

Не се регистрира промишлен дизайн, който противоречи на обществения ред или на добрите нрави; ако външният му вид е обусловен от техническата функция на продукта или зависи от свързването му с друг продукт, за да изпълнява предназначението си.

Срокът на действие на регистрацията е 10 г. от датата на заявяване или приоритетната дата съгласно Парижката конвенция и този срок може да бъде подновен три пъти за нови 5-годишни периоди.

Регистрацията на промишлен дизайн може да бъде заличена на основание по-ранно авторско право, по-ранно право на индустриална собственост или установена недобросъвестност на заявителя.

Европейският дизайн – дизайн на Общността има редица предимства, тъй като се ползва със закрила във всички страни-членки на ЕС.

ДОМЕЙН ИМЕНА

Домейн за подобластта .BG може да регистрира всяко лице, притежаващо фирма или марка в РБългария

Домейните имат важно значение и добри перспективи за развитие