Търговски марки

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Правото върху марка се придобива чрез регистрация, и принадлежи на първия заявител.

Не се регистрира марка, която не е отличителна, има описателен или заблуждаващ характер или противоречи на обществения ред и добрите нрави. Не се регистрира и марка, която е идентична или сходна на предходна регистрация или на общоизвестна марка.

Марка може да бъде призната за общоизвестна или ползваща се с известност в специално производство пред Патентното ведомство или чрез установителен иск пред съда.

Срокът на действие на регистрацията е 10 г. от датата на заявяване или приоритетната дата съгласно Парижката конвенция и този срок може да бъде подновяван неограничено.

Регистрацията на марката може да бъде отменена, ако не е била използвана в срок от 5 години или заличена, ако е била регистрирана недобросъвестно.

Европейската марка – марка на Общността има редица предимства, тъй като се ползва със закрила във всички страни-членки на ЕС.