Промишлен дизайн

Промишленият дизайн се закриля, ако е нов и оригинален. Правото върху дизайн се придобива чрез регистрация и принадлежи на първия заявител, доколкото не е установено преждеползване на дизайна от друго лице.

Не се регистрира промишлен дизайн, който противоречи на обществения ред или на добрите нрави; ако външният му вид е обусловен от техническата функция на продукта или зависи от свързването му с друг продукт, за да изпълнява предназначението си.

Срокът на действие на регистрацията е 10 г. от датата на заявяване или приоритетната дата съгласно Парижката конвенция и този срок може да бъде подновен три пъти за нови 5-годишни периоди.

Регистрацията на промишлен дизайн може да бъде заличена на основание по-ранно авторско право, по-ранно право на индустриална собственост или установена недобросъвестност на заявителя.

Европейският дизайн – дизайн на Общността има редица предимства, тъй като се ползва със закрила във всички страни-членки на ЕС.