ИЗОБРЕТЕНИЯ

Патенти се издават за изобретения от всички области натехниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими. Микробиологични методи и получени чрез тях продукти също могат да се патентоват.

Не се считат за изобретения открития, научни теории, идеи, математически методи; резултати от художествено творчество; планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или делова дейност; програми за компютри, както и представяне на информация. Човешкото тяло и ембриони, техните елементи и гени не подлежат на патентоване.

Патенти не се издават за изобретения, противоречащи на обществения ред и добрите нрави, в това число методи за клониране на хора и за използване на човешки ембриони; вещества, получени чрез вътрешноядрени превръщания, предназначени за военни цели; сортове растения и породи животни. Методи за лечение на хора или животни са изключени от патентоспособност.

Срокът на действие на патента е 20 г. от датата на заявяване или приоритетната дата съгласно Парижката конвенция, като за фармацевтичните патенти този срок може да бъде удължен до 25 г. чрез издаване на сертификат за допълнителна патентна закрила.

Европейските патенти се закрилят на територията на РБългария, ако бъдат надлежно валидизирани.